เสวนาสื่ออิสระว่าด้วยธนาคารอิสลามฯ

เสวนาสื่ออิสระว่าด้วยธนาคารอิสลามฯ| สืบเนื่องจากกระแสข่าว การปล่อยให้ธนาคารอิสลามฯล้ม ดังที่มีการนำเสนอผ่านสื่อของผู้รับผิดชอบ กลุ่ม “สื่ออิสระ” นำโดยสื่ออวุโสขอบมุสลิมไทย นายประเสริฐ มัสซารี ประธานกรรมการกลุ่มสื่ออิสระ รวมทั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ จึงได้จัดการเสวนาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ทำธนาคารอิสลาม ให้เป็น อิสลาม ภายใต้หัวข้อ “ทางรอดธนาคารอิสลาม..ในมุมมองมุสลิม” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.พลโท ดร.สมชาย วิรุฬหผล อดีตประธานกรรมการธนาคารอิสลามฯ ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณทวี นาคนาวา อดีตประธานสหภาพแรงงาน ธนาคารอิสลามฯ อาจารย์ประเสริฐ มัสซารี ประธานผู้บริหารโรงเรียนอิสลามสันติชน ดำเนินการเสวนา ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันของธนาคารอิสลามฯ รับฟังแนวทาง และแนวคิดในการฟื้นฟู พัฒนาธนาคารอิสลามฯจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมเสวนา และเพื่อสรุปเป็นข้อเสนอแนะจากพี่น้องมุสลิมส่งไปยังรัฐบาล

โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ลูกค้าธนาคารอิสลามฯ พนักงานธนาคารอิสลามฯ ผู้สนใจรักษาระบบการเงินการธนาคารของอิสลาม และสื่ออมวลชน จำนวน 50 ท่าน เข้าร่วมเสวนา

M.Faozi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *